Algemene voorwaarden

 

 1. Definities

De onderstaande definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

  • Markt Advisor: Markt Advisor, gevestigd te Oosterhout onder KvK nr. 73535635.
  • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Markt Advisor.
  • Klant: degene met wie Markt Advisor een overeenkomst is aangegaan.
  • Partijen: Markt Advisor en Klant samen.
  • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op: alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Markt Advisor.
  • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
  • Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 1. Intellectueel eigendom

  • Het gebruik van de informatie op deze website (https://marktadvisor.nl) is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
  • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Markt Advisor is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Markt Advisor.
 1. Aanbiedingen, offertes en aanvaarding

  • Aanbiedingen en offertes van Markt Advisor zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
  • Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
  • Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
  • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Markt Advisor zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
  • Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Markt Advisor slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 1. Prijzen

  • Alle prijzen die Markt Advisor hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of ander overeengekomen.
  • Alle prijzen die Markt Advisor hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Markt Advisor te allen tijde wijzigen.
 1. Gevolgen niet tijdig betalen

  • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Markt Advisor gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Markt Advisor.
  • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Markt Advisor zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Markt Advisor op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Markt Advisor, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Markt Advisor te betalen.
 1. Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verbintenis op te schorten.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

  • Markt Advisor voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
  • Markt Advisor heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
  • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Markt Advisor tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
  • Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Markt Advisor tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voorvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 1. Informatieverstrekking door de klant

  • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Markt Advisor.
  • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  • De klant staat er voor in dat wanneer een markt/evenement geen doorgang kan vinden, dit tijdig wordt gecommuniceerd aan Markt Advisor zelf, dan wel dat de klant de markt zelf annuleert in zijn eigen online omgeving.
  • Indien er voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Markt Advisor de betreffende bescheiden.
  • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Markt Advisor redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
  • De klant gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat er (bedrijfs-/persoons-) gegevens worden gedeeld op onder andere de individuele marktpagina’s, welke behoren tot de klant, ten behoeve van een correcte uitvoering van de overeenkomst. Dit kunnen o.a. zijn: social media kanalen, mailadres(sen), telefoonnummer(s) (van de marktmeester/organisator), website-url(s), contactperso(o)n(en), adresgegevens en vergelijkbare gegevens. Dit alles om de bezoekers en aangesloten standhouders correct te informeren en dus een correcte uitvoering van de overeenkomst te vervullen.
 1. Duur van de overeenkomst

  • De overeenkomst tussen Markt Advisor en de klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke de partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Deze kan niet stilzwijgend worden omgezet in een overeenkomst voor een bepaalde tijd. In het geval van een abonnement is de klant gerechtigd het abonnement op te zeggen, met een looptijd van 1 maand.
  • Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Markt Advisor schriftelijk in gebreke stellen.
 1. Geheimhouding

  • De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Markt Advisor ontvangt geheim.
  • Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Markt Advisor waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Markt Advisor schade kan berokkenen.
  • De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
  • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolgd was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.
  • Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
  • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 5 jaar na afloop daarvan.
 1. Boetebeding overtreden geheimhouding / intellectueel eigendom

  • Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Markt Advisor een onmiddellijk opeisbare boete van €1.750 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
  • Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 1. Vrijwaring

De klant vrijwaart Markt Advisor tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Markt Advisor geleverde producten/diensten.

 1. Klachten

De klant dient een door Markt Advisor geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

  • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Markt Advisor daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  • Consumenten dienen Markt Advisor uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  • De klant heeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Markt Advisor in staat is hierop adequaat te reageren.
  • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Markt Advisor gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 1. Ingebrekestelling

  • De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Markt Advisor.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Markt Advisor ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
 1. Aansprakelijkheid Markt Advisor

  • Markt Advisor is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  • Indien Markt Advisor aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor de directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  • Markt Advisor is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  • Indien Markt Advisor aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijving op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 1. Vervaltermijn

  • Elk recht van de klant op schadevergoeding van Markt Advisor vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Recht op ontbinding

  • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Markt Advisor toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  • Is de nakoming van de verplichtingen door Markt Advisor niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Markt Advisor in verzuim is.
  • Markt Advisor heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Markt Advisor kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 1. Overmacht

  • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Markt Advisor in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Markt Advisor kan worden toegerekend in een van de wil van Markt Advisor onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk niet van Markt Advisor kan worden verlangd.
  • Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  • Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Markt Advisor 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Markt Advisor er weer aan kan voldoen.
  • Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  • Markt Advisor is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
 1. Wijziging algemene voorwaarden

  • Markt Advisor is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Markt Advisor zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
 1. Overgang van rechten

  • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Markt Advisor.
  • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
 1. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  • Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
  • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Markt Advisor bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Markt Advisor is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 17 oktober 2019.

Mail ons

Wij streven ernaar om uw mail binnen 24 uur te beantwoorden.

info@marktadvisor.nl
adverteren@marktadvisor.nl

Telefonisch

Een dringende vraag? Neem telefonisch contact met ons op.

(010) 26 13 665

Sinds 1998 vinden vele marktliefhebbers, standhouders en organisaties op Markt Advisor hun informatie over de markten. Meer dan 10.000 markten door het gehele land en ver daarbuiten!
Zandheuvel 52B
4901 HW Oosterhout
Noord-Brabant

IBAN: NL34 INGB 0006 4184 80
BIC: INGBNL2A

BTW nr.: NL859569664B01
KvK: 73545635

www.marktadvisor.nl
info@marktadvisor.nl

Inloggen Markt Advisor

Accountgegevens zullen tevens via de mail naar u worden verzonden.

Reset Your Password